searchBest photos of the month, May 2014.

Eurasian Hobby | Vassiliy Fedorenko | 3

Boreal Owl | Vassiliy Fedorenko | 3

Western Grasshopper Warbler | Askar Isabekov | 2

Eastern Scops-Owl | Askar Isabekov | 2

Bluethroat | Askar Isabekov | 2

European Nightjar | Askar Isabekov | 2

Collared Pratincole | Askar Isabekov | 2

Eurasian Whimbrel | Askar Isabekov | 2

Blue Whistling Thrush | Askar Isabekov | 2

Common Stonechat | Askar Isabekov | 2

Greater Sand Plover | Askar Isabekov | 2

Common Kingfisher | Askar Isabekov | 2

Baraba Steppe Gull | Alexey Timoshenko | 2

Bluethroat | Alexey Timoshenko | 2

Ortolan Bunting | Alexey Timoshenko | 2

Common Quail | Andrey Kovalenko | 2

Grey-headed Goldfinch | Andrey Kovalenko | 2

Red-crested Pochard | Gennadiy Dyakin | 2

Common Oystercatcher | Gennadiy Dyakin | 2

Boreal Owl | Gennadiy Dyakin | 2

Turkestan Shrike | Gennadiy Dyakin | 2

Rosy Starling | Gennadiy Dyakin | 2

East Siberian White Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 2

Hume's Whitethroat | Vassiliy Fedorenko | 2

Eurasian Eagle-Owl | Vassiliy Fedorenko | 2

Brown-necked Raven | Vassiliy Fedorenko | 2

White-Winged Woodpecker | Vassiliy Fedorenko | 2

Yellow Wagtail | Viktor Kolesnikov | 2

Oriental Turtle Dove | Viktor Kolesnikov | 2

Common Stonechat | Viktor Kolesnikov | 2

Common Rosefinch | Viktor Kolesnikov | 2

Red-backed Shrike | Viktor Kolesnikov | 2

Common Cuckoo | Sanzhar Abdikhalyk | 2

Sociable Lapwing | Sanzhar Abdikhalyk | 2

Barn Swallow | Ruslan Timerbayev | 2

Oriental Turtle Dove | Ruslan Timerbayev | 2

Collared Pratincole | Valentin Zenkov | 2

Eurasian Whimbrel | Valentin Zenkov | 2

Great White Pelican | Valentin Zenkov | 2

Mallard | Valentin Zenkov | 2

Long-eared Owl | Valentin Zenkov | 2

White-crowned Penduline Tit | Saltore Saparbaev | 2

Northern Wheatear | Vladimir Vorobyov | 2

Willow Ptarmigan | Vladimir Vorobyov | 2

Long-tailed Shrike | Dvorianov Vladimir | 2

Red-headed Bunting | Dvorianov Vladimir | 2

Turkestan Shrike | Alexey Maznitsin | 2

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 2

Pallas's Sandgrouse | Askar Isabekov | 2

Common Kingfisher | Askar Isabekov | 2

Red-crested Pochard | Gennadiy Dyakin | 2

Yellow Wagtail | Viktor Kolesnikov | 2

Common Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 2

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 2

European Bee-eater | Alexey Timoshenko | 2

Grey-headed Goldfinch | Andrey Kovalenko | 2

Red-backed Shrike | Viktor Kolesnikov | 2

Terek Sandpiper | Serg Silan | 2

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 2

Common Quail | Andrey Kovalenko | 2

Rufous-tailed Rock Thrush | Yevgeny Belousov | 2

Great White Pelican | Valentin Zenkov | 2

Black-headed Gull | Gennadiy Dyakin | 2

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Eurasian Redstart | Askar Isabekov | 1

Eurasian Blackbird | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Paddyfield Warbler | Askar Isabekov | 1

Eurasian Wryneck | Askar Isabekov | 1

Ortolan Bunting | Askar Isabekov | 1

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

Laughing Dove | Askar Isabekov | 1

Demoiselle Crane | Askar Isabekov | 1

Eurasian Hobby | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Hoopoe | Askar Isabekov | 1

Paddyfield Warbler | Askar Isabekov | 1

Wood Pigeon | Askar Isabekov | 1

Common Rosefinch | Askar Isabekov | 1

Syke's Warbler | Askar Isabekov | 1

White-Winged Woodpecker | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 1

House Sparrow | Askar Isabekov | 1

Lesser Whitethroat | Askar Isabekov | 1

Central Asia Starling | Askar Isabekov | 1

Hoopoe | Askar Isabekov | 1

European Turtle Dove | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Barred Warbler | Askar Isabekov | 1

Common Whitethroat | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Red-crested Pochard | Askar Isabekov | 1

Common Chiffchaff | Askar Isabekov | 1

Black-headed Wagtail | Askar Isabekov | 1

Caspian Tern | Askar Isabekov | 1

Pallas's Gull | Askar Isabekov | 1

Isabelline Wheatear | Askar Isabekov | 1

Northern Lapwing | Askar Isabekov | 1

Kentish Plover | Askar Isabekov | 1

Gadwall | Askar Isabekov | 1

Great White Pelican | Askar Isabekov | 1

Dalmatian Pelican | Askar Isabekov | 1

Grey Wagtail | Askar Isabekov | 1

Kentish Plover | Askar Isabekov | 1

Black Kite | Askar Isabekov | 1

Grey Wagtail | Askar Isabekov | 1

Little Ringed Plover | Askar Isabekov | 1

Red-crested Pochard | Askar Isabekov | 1

Common Cuckoo | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

Barn Swallow | Askar Isabekov | 1

Isabelline Wheatear | Askar Isabekov | 1

Black-eared Kite | Askar Isabekov | 1

European Nightjar | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

Masked Wagtail | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

Hume's Warbler | Askar Isabekov | 1

Tree Pipit | Askar Isabekov | 1

Common Treecreeper | Askar Isabekov | 1

Brown Dipper | Askar Isabekov | 1

Ring-necked Pheasant | Askar Isabekov | 1

European Bee-eater | Askar Isabekov | 1

Eurasian Roller | Askar Isabekov | 1

Eurasian Hobby | Askar Isabekov | 1

White-capped Bunting | Askar Isabekov | 1

Himalayan Golden Eagle | Askar Isabekov | 1

Rufous-tailed Rock Thrush | Askar Isabekov | 1

Eurasian Linnet | Askar Isabekov | 1

Tawny Pipit | Askar Isabekov | 1

European Nightjar | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

Indian Sparrow | Askar Isabekov | 1

Mongolian Finch | Askar Isabekov | 1

Crimson-winged Finch | Askar Isabekov | 1

Mistle Thrush | Askar Isabekov | 1

Black-throated Accentor | Askar Isabekov | 1

White-winged Grosbeak | Askar Isabekov | 1

Western Grasshopper Warbler | Askar Isabekov | 1

Boreal Owl | Askar Isabekov | 1

Brown Dipper | Askar Isabekov | 1

Hume's Warbler | Askar Isabekov | 1

Black-throated Thrush | Askar Isabekov | 1

Spotted Flycatcher | Askar Isabekov | 1

Whooper Swan | Askar Isabekov | 1

Eurasian Whimbrel | Askar Isabekov | 1

Lesser Sand Plover | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

Eurasian Roller | Askar Isabekov | 1

Spotted Redshank | Askar Isabekov | 1

Common Moorhen | Askar Isabekov | 1

European Bee-eater | Askar Isabekov | 1

Common Whitethroat | Askar Isabekov | 1

Rufous-tailed Rock Thrush | Askar Isabekov | 1

Isabelline Wheatear | Askar Isabekov | 1

Little Ringed Plover | Askar Isabekov | 1

Ruff | Askar Isabekov | 1

Caspian Plover | Askar Isabekov | 1

Greater Sand Plover | Askar Isabekov | 1

Calandra Lark | Askar Isabekov | 1

Pallas's Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

Spanish Sparrow | Askar Isabekov | 1

Pallas's Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

Hoopoe | Askar Isabekov | 1

Black-Bellied Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

Short-toed Snake-Eagle | Askar Isabekov | 1

Crested Lark | Askar Isabekov | 1

Citrine Wagtail | Askar Isabekov | 1

Ruddy Shelduck | Askar Isabekov | 1

Tawny Pipit | Askar Isabekov | 1

Long-legged Buzzard | Askar Isabekov | 1

White-Winged Woodpecker | Askar Isabekov | 1

Shikra | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

White-crowned Penduline Tit | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

European Bee-eater | Alexey Timoshenko | 1

Whinchat | Alexey Timoshenko | 1

Menetries Warbler | Andrey Kovalenko | 1

Black-headed Penduline Tit | Andrey Kovalenko | 1

Booted Eagle | Andrey Kovalenko | 1

Short-toed Snake-Eagle | Andrey Kovalenko | 1

Eastern Imperial Eagle | Gennadiy Dyakin | 1

Tree Sparrow | Gennadiy Dyakin | 1

Isabelline Wheatear | Gennadiy Dyakin | 1

Steppe Grey Shrike | Gennadiy Dyakin | 1

Little Owl | Gennadiy Dyakin | 1

Ferruginous Duck | Gennadiy Dyakin | 1

Grey Wagtail | Gennadiy Dyakin | 1

White Wagtail | Gennadiy Dyakin | 1

Little Ringed Plover | Gennadiy Dyakin | 1

Common Sandpiper | Gennadiy Dyakin | 1

Temminck's Stint | Gennadiy Dyakin | 1

Great Reed Warbler | Gennadiy Dyakin | 1

Ruddy Shelduck | Gennadiy Dyakin | 1

Great White Pelican | Gennadiy Dyakin | 1

Black-headed Gull | Gennadiy Dyakin | 1

Rock Bunting | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Linnet | Gennadiy Dyakin | 1

Tawny Pipit | Gennadiy Dyakin | 1

European Golden Oriole | Gennadiy Dyakin | 1

Stock Pigeon | Gennadiy Dyakin | 1

Mountain Long-legged Buzzard | Gennadiy Dyakin | 1

European Bee-eater | Gennadiy Dyakin | 1

Lesser Grey Shrike | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Roller | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Penduline Tit | Oleg Lyakhov | 1

Greenish Warbler | Oleg Lyakhov | 1

Ortolan Bunting | Andrey Vilyayev | 1

Relict Gull | Oleg Belyalov | 1

Eurasian Roller | Vassiliy Fedorenko | 1

Bimaculated Lark | Vassiliy Fedorenko | 1

Calandra Lark | Vassiliy Fedorenko | 1

European Nightjar | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-winged Stilt | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Oystercatcher | Vassiliy Fedorenko | 1

Kentish Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-tailed Godwit | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Curlew | Vassiliy Fedorenko | 1

North Mongolian Yellow Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Baraba Steppe Gull | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Kingfisher | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Kingfisher | Vassiliy Fedorenko | 1

Greater Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

House Sparrow | Vassiliy Fedorenko | 1

Ring-necked Pheasant | Vassiliy Fedorenko | 1

Pale Sand Martin | Vassiliy Fedorenko | 1

White-capped Bunting | Vassiliy Fedorenko | 1

Crimson-winged Finch | Vassiliy Fedorenko | 1

White-winged Grosbeak | Vassiliy Fedorenko | 1

Western Grasshopper Warbler | Vassiliy Fedorenko | 1

Egyptian Vulture | Vassiliy Fedorenko | 1

Long-legged Buzzard | Vassiliy Fedorenko | 1

Saker Falcon | Vassiliy Fedorenko | 1

Lesser Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Greater Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Caspian Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Pallid Scops Owl | Vassiliy Fedorenko | 1

Spotted Redshank | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-winged Stilt | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Swift | Vassiliy Fedorenko | 1

Crested Honey-Buzzard | Vassiliy Fedorenko | 1

White Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Short-toed Snake-Eagle | Vassiliy Fedorenko | 1

Baraba Steppe Gull | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Stone Curlew | Vassiliy Fedorenko | 1

White-crowned Penduline Tit | Vassiliy Fedorenko | 1

Red-necked Phalarope | Aisagali Kadirov | 1

Kentish Plover | Aisagali Kadirov | 1

Black-headed Wagtail | Aisagali Kadirov | 1

Black-headed Wagtail | Aisagali Kadirov | 1

Little Tern | Aisagali Kadirov | 1

Curlew Sandpiper | Aisagali Kadirov | 1

Black-eared Wheatear | Aisagali Kadirov | 1

Dunlin | Aisagali Kadirov | 1

Little Egret | Aisagali Kadirov | 1

Eurasian Nuthatch | Viktor Kolesnikov | 1

Eurasian Hobby | Viktor Kolesnikov | 1

Common Buzzard | Viktor Kolesnikov | 1

Great White Egret | Viktor Kolesnikov | 1

Common Nightingale | Viktor Kolesnikov | 1

Paddyfield Warbler | Viktor Kolesnikov | 1

Lesser Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 1

Northern Lapwing | Viktor Kolesnikov | 1

Spotted Flycatcher | Viktor Kolesnikov | 1

Common Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 1

White-Backed Woodpecker | Viktor Kolesnikov | 1

Common Chiffchaff | Viktor Kolesnikov | 1

Common Tern | Viktor Kolesnikov | 1

Hooded Crow | Viktor Kolesnikov | 1

Common Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 1

Smew | Ivan Zuban | 1

Pallas's Gull | Ivan Zuban | 1

Grey Heron | Ivan Zuban | 1

Whooper Swan | Ivan Zuban | 1

Long-tailed Shrike | Sanzhar Abdikhalyk | 1

Grey-headed Wagtail | Sanzhar Abdikhalyk | 1

Yellow Wagtail | Sanzhar Abdikhalyk | 1

Yellow Wagtail | Sanzhar Abdikhalyk | 1

Common Kingfisher | Madina Dyussebayeva | 1

Eurasian Wryneck | Natali Kim | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Natali Kim | 1

Tree Pipit | Natali Kim | 1

Fieldfare | Natali Kim | 1

Great Cormorant | Aleksandr Feldman | 1

Eastern Imperial Eagle | Aleksandr Feldman | 1

Grey Heron | Aleksandr Feldman | 1

Black-headed Gull | Aleksandr Feldman | 1

Rook | Aleksandr Feldman | 1

Pied Avocet | Aleksandr Feldman | 1

Northern Lapwing | Aleksandr Feldman | 1

Common Pochard | Aleksandr Feldman | 1

Common Teal | Aleksandr Feldman | 1

Northern Shoveler | Aleksandr Feldman | 1

Black-headed Gull | Aleksandr Feldman | 1

Oriental Turtle Dove | Aleksandr Feldman | 1

Little Ringed Plover | Aleksandr Feldman | 1

Spotted Flycatcher | Aleksandr Feldman | 1

Eurasian Whimbrel | Yevgeny Belousov | 1

White Wagtail | Yevgeny Belousov | 1

Paddyfield Warbler | Yevgeny Belousov | 1

Eurasian Wryneck | Yevgeny Belousov | 1

Lesser Whitethroat | Yevgeny Belousov | 1

European Bee-eater | Yevgeny Belousov | 1

Great Reed Warbler | Yevgeny Belousov | 1

Northern Wheatear | Yevgeny Belousov | 1

Hoopoe | Yevgeny Belousov | 1

Gull-billed Tern | Yevgeny Belousov | 1

Common Rosefinch | Yevgeny Belousov | 1

Central Asia Starling | Yevgeny Belousov | 1

Lesser Grey Shrike | Yevgeny Belousov | 1

Common Nightingale | Yevgeny Belousov | 1

Common Rosefinch | Yevgeny Belousov | 1

Common Whitethroat | Yevgeny Belousov | 1

Great Bustard | Malik Nukusbekov | 1

Spotted Flycatcher | Aibar Magazov | 1

Greenish Warbler | Aibar Magazov | 1

Greenish Warbler | Aibar Magazov | 1

Common Chaffinch | Aibar Magazov | 1

Booted Warbler | Aibar Magazov | 1

Black-winged Pratincole | Aibar Magazov | 1

Grey-headed Wagtail | Aibar Magazov | 1

Marsh Sandpiper | Serg Silan | 1

Short-eared Owl | Serg Silan | 1

Common Chiffchaff | Serg Silan | 1

Meadow Bunting | Serg Silan | 1

Pied Wheatear | Serg Silan | 1

White Wagtail | Serg Silan | 1

Common Rosefinch | Serg Silan | 1

Common Nightingale | Serg Silan | 1

Temminck's Stint | Serg Silan | 1

Northern Lapwing | Serg Silan | 1

Common Kingfisher | Serg Silan | 1

White-winged Tern | Serg Silan | 1

Temminck's Stint | Serg Silan | 1

Temminck's Stint | Serg Silan | 1

Blyth's Reed Warbler | Serg Silan | 1

Blyth's Reed Warbler | Serg Silan | 1

Spotted Flycatcher | Serg Silan | 1

Long-tailed Shrike | Ruslan Timerbayev | 1

Common Kingfisher | Ruslan Timerbayev | 1

Red-headed Bunting | Ruslan Timerbayev | 1

Grey Partridge | Ruslan Timerbayev | 1

Eurasian Wryneck | Valentin Zenkov | 1

Common Kingfisher | Valentin Zenkov | 1

Azure Tit | Valentin Zenkov | 1

Tree Pipit | Valentin Zenkov | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Valentin Zenkov | 1

North Mongolian Yellow Wagtail | Valentin Zenkov | 1

Sand Martin | Valentin Zenkov | 1

Great White Egret | Valentin Zenkov | 1

Dalmatian Pelican | Valentin Zenkov | 1

Lesser Kestrel | Valentin Zenkov | 1

Common Stonechat | Valentin Zenkov | 1

Red-crested Pochard | Valentin Zenkov | 1

Little Ringed Plover | Valentin Zenkov | 1

Common Rosefinch | Valentin Zenkov | 1

Common Cuckoo | Valentin Zenkov | 1

Great Tit | Valentin Zenkov | 1

Common Mynah | Valentin Zenkov | 1

Pied Wheatear | Valentin Zenkov | 1

Red-backed Shrike | Valentin Zenkov | 1

Common Stonechat | Valentin Zenkov | 1

Booted Warbler | Valentin Zenkov | 1

Yellow Wagtail | Valentin Zenkov | 1

Common Stonechat | Valentin Zenkov | 1

Common Whitethroat | Valentin Zenkov | 1

Merlin | Aleksandr Putilin | 1

Caspian Gull | Aleksandr Putilin | 1

Black-winged Pratincole | Aleksandr Putilin | 1

Pallid Harrier | Aleksandr Putilin | 1

Greater Flamingo | Aleksandr Putilin | 1

Red-headed Bunting | Vyacheslav Firsov | 1

White-crowned Penduline Tit | Saltore Saparbaev | 1

Sandwich Tern | Galina Kondratenko | 1

Himalayan Vulture | Vladimir Vorobyov | 1

Pine Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Rock Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Yellowhammer | Vladimir Vorobyov | 1

Long-eared Owl | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Wryneck | Vladimir Vorobyov | 1

Isabelline Wheatear | Vladimir Vorobyov | 1

Ruddy Shelduck | Vladimir Vorobyov | 1

Yellow Wagtail | Vladimir Vorobyov | 1

Common Stonechat | Vladimir Vorobyov | 1

Common Sandpiper | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Wigeon | Vladimir Vorobyov | 1

Citrine Wagtail | Vladimir Vorobyov | 1

Common Stonechat | Vladimir Vorobyov | 1

Whinchat | Vladimir Vorobyov | 1

Long-tailed Rosefinch | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Wryneck | Vladimir Vorobyov | 1

Bluethroat | Vladimir Vorobyov | 1

Ortolan Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Altai Skylark | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Linnet | Vladimir Vorobyov | 1

Hodgson's Rosefinch | Vladimir Vorobyov | 1

Ortolan Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Wryneck | Vladimir Vorobyov | 1

Turkestan Shrike | Dvorianov Vladimir | 1

Corn Bunting | Dvorianov Vladimir | 1

Red-headed Bunting | Dvorianov Vladimir | 1

European Bee-eater | Dvorianov Vladimir | 1

Common Cuckoo | Dvorianov Vladimir | 1

Red-headed Bunting | Dvorianov Vladimir | 1

Central Asia Starling | Dvorianov Vladimir | 1

Common Moorhen | Dvorianov Vladimir | 1

Common Stonechat | Dvorianov Vladimir | 1

Long-tailed Shrike | Dvorianov Vladimir | 1

Red-headed Bunting | Dvorianov Vladimir | 1

Grey Partridge | Alexandr Katuncev | 1

Whiskered Tern | Alexandr Katuncev | 1

White-tailed Lapwing | Alexandr Katuncev | 1

Gull-billed Tern | Alexandr Katuncev | 1

Western Marsh-Harrier | Alexandr Katuncev | 1

Bohemian Waxwing | Altynbek Janyspayev | 1

Red-breasted Goose | Andrey Krasnikov | 1

Brown Dipper | Olga Dalnova | 1

Short-eared Owl | Alexey Maznitsin | 1

Spanish Sparrow | Askar Isabekov | 1

Common Rosefinch | Askar Isabekov | 1

White-Winged Woodpecker | Askar Isabekov | 1

Bluethroat | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Black-headed Wagtail | Askar Isabekov | 1

Garganey | Askar Isabekov | 1

Northern Pintail | Askar Isabekov | 1

Collared Pratincole | Askar Isabekov | 1

Common Rosefinch | Askar Isabekov | 1

Grey Wagtail | Askar Isabekov | 1

Indian Sparrow | Askar Isabekov | 1

Eurasian Hobby | Askar Isabekov | 1

Mongolian Finch | Askar Isabekov | 1

Crimson-winged Finch | Askar Isabekov | 1

White-winged Grosbeak | Askar Isabekov | 1

Terek Sandpiper | Askar Isabekov | 1

Lesser Sand Plover | Askar Isabekov | 1

Black-Bellied Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

European Bee-eater | Alexey Timoshenko | 1

Grey-headed Goldfinch | Andrey Kovalenko | 1

Yellow Wagtail | Gennadiy Dyakin | 1

Green Sandpiper | Gennadiy Dyakin | 1

Common Oystercatcher | Gennadiy Dyakin | 1

Boreal Owl | Gennadiy Dyakin | 1

Grey-necked Bunting | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Hobby | Vassiliy Fedorenko | 1

White-capped Bunting | Vassiliy Fedorenko | 1

Greater Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Caspian Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Ruddy Turnstone | Aisagali Kadirov | 1

Little Egret | Aisagali Kadirov | 1

Long-tailed Rosefinch | Viktor Kolesnikov | 1

Eurasian Penduline Tit | Viktor Kolesnikov | 1

Oriental Turtle Dove | Viktor Kolesnikov | 1

Common Stonechat | Viktor Kolesnikov | 1

Red-backed Shrike | Viktor Kolesnikov | 1

Common Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 1

Eastern Imperial Eagle | Aleksandr Feldman | 1

Yellow Wagtail | Aleksandr Feldman | 1

Common Stonechat | Aleksandr Feldman | 1

Bluethroat | Yevgeny Belousov | 1

Blyth's Reed Warbler | Yevgeny Belousov | 1

Common Rosefinch | Yevgeny Belousov | 1

Willow Warbler | Aibar Magazov | 1

Barred Warbler | Aibar Magazov | 1

Yellowhammer | Serg Silan | 1

Thrush Nightingale | Serg Silan | 1

Wood Pigeon | Ruslan Timerbayev | 1

Lesser Grey Shrike | Ruslan Timerbayev | 1

Grey-necked Bunting | Ruslan Timerbayev | 1

Siberian Common Starling | Valentin Zenkov | 1

Eurasian Hobby | Valentin Zenkov | 1

Great Spotted Woodpecker | Valentin Zenkov | 1

Tree Pipit | Valentin Zenkov | 1

Isabelline Wheatear | Valentin Zenkov | 1

Kentish Plover | Valentin Zenkov | 1

Eurasian Hobby | Valentin Zenkov | 1

Isabelline Wheatear | Valentin Zenkov | 1

Long-eared Owl | Valentin Zenkov | 1

Lesser Black-backed Gull | Galina Kondratenko | 1

Ortolan Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Yellow Wagtail | Alexey Maznitsin | 1

Short-eared Owl | Alexey Maznitsin | 1

Eurasian Wryneck | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Gull-billed Tern | Askar Isabekov | 1

Masked Wagtail | Askar Isabekov | 1

White-capped Bunting | Askar Isabekov | 1

European Nightjar | Askar Isabekov | 1

Mongolian Finch | Askar Isabekov | 1

Pallas's Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

Short-toed Snake-Eagle | Askar Isabekov | 1

Ruddy Shelduck | Askar Isabekov | 1

White-crowned Penduline Tit | Askar Isabekov | 1

Common Quail | Andrey Kovalenko | 1

Saxaul Sparrow | Gennadiy Dyakin | 1

Boreal Owl | Gennadiy Dyakin | 1

Lesser Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Pallas's Sandgrouse | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Stonechat | Viktor Kolesnikov | 1

Eurasian Wryneck | Yevgeny Belousov | 1

Western Grasshopper Warbler | Yevgeny Belousov | 1

Barred Warbler | Aibar Magazov | 1

Black-winged Pratincole | Aibar Magazov | 1

Common Kingfisher | Ruslan Timerbayev | 1

Dalmatian Pelican | Valentin Zenkov | 1

Common Cuckoo | Valentin Zenkov | 1

Booted Warbler | Valentin Zenkov | 1

Black-Billed Magpie | Valentin Zenkov | 1

Lesser Black-backed Gull | Galina Kondratenko | 1

White-headed Duck | Alexandr Katuncev | 1

Red-breasted Goose | Andrey Krasnikov | 1

North Mongolian Yellow Wagtail | Askar Isabekov | 1

Pallas's Gull | Askar Isabekov | 1

Blue Whistling Thrush | Askar Isabekov | 1

Indian Sparrow | Askar Isabekov | 1

White-capped Bunting | Askar Isabekov | 1

Black-throated Accentor | Askar Isabekov | 1

Booted Warbler | Viktor Kolesnikov | 1

Black-winged Stilt | Yevgeny Belousov | 1

Eurasian Wryneck | Yevgeny Belousov | 1

Common Whitethroat | Yevgeny Belousov | 1

Eurasian Linnet | Yevgeny Belousov | 1

Garganey | Aibar Magazov | 1

Isabelline Wheatear | Aibar Magazov | 1

Citrine Wagtail | Serg Silan | 1

Common Kingfisher | Valentin Zenkov | 1

Greylag Goose | Askar Isabekov | 1

Greater Sand Plover | Askar Isabekov | 1

Grey Wagtail | Yevgeny Belousov | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Valentin Zenkov | 1

Gull-billed Tern | Askar Isabekov | 1

Common Treecreeper | Askar Isabekov | 1

Mongolian Finch | Askar Isabekov | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Valentin Zenkov | 1

Barn Swallow | Valentin Zenkov | 1

Fieldfare | Valentin Zenkov | 1

Black-legged Kittiwake | Galina Kondratenko | 1

Eurasian Wryneck | Andrey Krasnikov | 1

White-Winged Woodpecker | Askar Isabekov | 1

Eurasian Whimbrel | Askar Isabekov | 1

Pallas's Gull | Galina Kondratenko | 1

Caspian Tern | Askar Isabekov | 1

Pale Sand Martin | Askar Isabekov | 1

Pale Sand Martin | Gennadiy Dyakin | 1

Pale Sand Martin | Gennadiy Dyakin | 1

Caspian Tern | Galina Kondratenko | 1

Black-legged Kittiwake | Galina Kondratenko | 1

rare birds records


White-winged Tern (Chlidonias leucopterus)

© Vladimir Vorobyov
2022-06-03
VKO Katon-Karagay

A new species for the Katon-Karagai National Park. A flock of 12 birds was recorded on May 20, 2022 in the floodplain of the middle reaches of the Bukhtarma in the Taylakova Yama tract, one bird on May 27, 2022 in the valley of the middle reaches of the Kara-Kaba on Lake Shoptykol, on June 3, 2022 in the Karazher tract, June 6 on the lake Yazevoe. Воробьёв В.М. 2022. Встреча белокрылой крачки Chlidonias leucopterus в среднем течении реки Бухтармы на Южном Алтае // Рус. орнитол. журн. 31 (2191): 2376-2379.


Great Snipe (Gallinago media)

© Martin Grienenberger
2022-04-21
Betpak Dala

The first record of the Great Snipe in Kazakhstan, after more than 30 years, confirmed by photography. The last record of this species dates back to 1987, when on May 7 a migrating Great Snipe was caught in the Tentek delta (Khrokov et al. 1993).


Ural Owl (Strix uralensis)

© Yuriy Malkov
2022-06-04
karabalik

The first nesting record in the Kostanay region. It is known that the Ural Owl breeds in the South-Western Altai and Kalba, there is also evidence of nesting in the North Kazakhstan region (Zuban, Kalashnikov 2017) and in the East Kazakhstan region in forests north of Semey (Karpov, Levin 2005). In the Kostanay region, this species was occasionally found only during wintering (A.Yu. Timoshenko, G.Yu. Timoshenko 2021, Yu. Malkov, birds.kz).


Trumpeter Finch (Bucanetes githagineus)

© Fedor Shakula
2022-05-13
The second record of the species on the territory of Kazakhstan. Observed by a group of 6 ornithologists on the eastern coast of the Aral Sea on May 11-12, 2022 and on the northern coast on May 12-13, 2022, where, according to S. Baskakova, it was especially numerous - several males singing at the same time on clayey chinks. For the first time this species was recorded on May 9, 2018 in Mangistau in the Karagie depression near the Ashibulak spring (see the site gallery).

The northernmost record of the Trumpeter Finch on the territory of Kazakhstan. A few more southern records are known: on the territory of Mangystau, on artesians near the village of Kanshengel, both in nesting and non-nesting time. According to unpublished data, one birds was observed on May 13, 2021 on artesians in western Betpakdala by Svetlana Baskakova and Nicolas Moulin. Also recently, in the Turkestan region in the Karaktau mountains in the eastern part of the Kyzylkum desert, on May 9-10, 2021, two pairs of the Trumpeter Finch and an unfinished nest, subsequently abandoned, were found (Fedorenko, 2022).

unidentified birds


2022-07-03

Юрий Малков: Вылетела из под ног,и я не успел понять кто это.К этому гнезду я ещё конечно вернусь,но не терпится узнать кто это.Птица была больше похожа [....]

2022-07-03

no any comments:

more unidentified birds...