search



Best photos of the month, May 2014.

Eurasian Hobby | Vassiliy Fedorenko | 3

Boreal Owl | Vassiliy Fedorenko | 3

Western Grasshopper Warbler | Askar Isabekov | 2

Eastern Scops-Owl | Askar Isabekov | 2

Bluethroat | Askar Isabekov | 2

European Nightjar | Askar Isabekov | 2

Collared Pratincole | Askar Isabekov | 2

Eurasian Whimbrel | Askar Isabekov | 2

Blue Whistling Thrush | Askar Isabekov | 2

Common Stonechat | Askar Isabekov | 2

Greater Sand Plover | Askar Isabekov | 2

Common Kingfisher | Askar Isabekov | 2

Baraba Steppe Gull | Alexey Timoshenko | 2

Bluethroat | Alexey Timoshenko | 2

Ortolan Bunting | Alexey Timoshenko | 2

Common Quail | Andrey Kovalenko | 2

Grey-headed Goldfinch | Andrey Kovalenko | 2

Red-crested Pochard | Gennadiy Dyakin | 2

Common Oystercatcher | Gennadiy Dyakin | 2

Boreal Owl | Gennadiy Dyakin | 2

Turkestan Shrike | Gennadiy Dyakin | 2

Rosy Starling | Gennadiy Dyakin | 2

East Siberian White Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 2

Hume's Whitethroat | Vassiliy Fedorenko | 2

Eurasian Eagle-Owl | Vassiliy Fedorenko | 2

Brown-necked Raven | Vassiliy Fedorenko | 2

White-Winged Woodpecker | Vassiliy Fedorenko | 2

Yellow Wagtail | Viktor Kolesnikov | 2

Oriental Turtle Dove | Viktor Kolesnikov | 2

Common Stonechat | Viktor Kolesnikov | 2

Common Rosefinch | Viktor Kolesnikov | 2

Red-backed Shrike | Viktor Kolesnikov | 2

Common Cuckoo | Sanzhar Abdikhalyk | 2

Sociable Lapwing | Sanzhar Abdikhalyk | 2

Barn Swallow | Ruslan Timerbayev | 2

Oriental Turtle Dove | Ruslan Timerbayev | 2

Collared Pratincole | Valentin Zenkov | 2

Eurasian Whimbrel | Valentin Zenkov | 2

Great White Pelican | Valentin Zenkov | 2

Mallard | Valentin Zenkov | 2

Long-eared Owl | Valentin Zenkov | 2

White-crowned Penduline Tit | Saltore Saparbaev | 2

Northern Wheatear | Vladimir Vorobyov | 2

Willow Ptarmigan | Vladimir Vorobyov | 2

Long-tailed Shrike | Dvorianov Vladimir | 2

Red-headed Bunting | Dvorianov Vladimir | 2

Turkestan Shrike | Alexey Maznitsin | 2

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 2

Pallas's Sandgrouse | Askar Isabekov | 2

Common Kingfisher | Askar Isabekov | 2

Red-crested Pochard | Gennadiy Dyakin | 2

Yellow Wagtail | Viktor Kolesnikov | 2

Common Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 2

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 2

European Bee-eater | Alexey Timoshenko | 2

Grey-headed Goldfinch | Andrey Kovalenko | 2

Red-backed Shrike | Viktor Kolesnikov | 2

Terek Sandpiper | Serg Silan | 2

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 2

Common Quail | Andrey Kovalenko | 2

Rufous-tailed Rock Thrush | Yevgeny Belousov | 2

Great White Pelican | Valentin Zenkov | 2

Black-headed Gull | Gennadiy Dyakin | 2

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Eurasian Redstart | Askar Isabekov | 1

Eurasian Blackbird | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Paddyfield Warbler | Askar Isabekov | 1

Eurasian Wryneck | Askar Isabekov | 1

Ortolan Bunting | Askar Isabekov | 1

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

Laughing Dove | Askar Isabekov | 1

Demoiselle Crane | Askar Isabekov | 1

Eurasian Hobby | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Hoopoe | Askar Isabekov | 1

Paddyfield Warbler | Askar Isabekov | 1

Wood Pigeon | Askar Isabekov | 1

Common Rosefinch | Askar Isabekov | 1

Syke's Warbler | Askar Isabekov | 1

White-Winged Woodpecker | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 1

House Sparrow | Askar Isabekov | 1

Lesser Whitethroat | Askar Isabekov | 1

Central Asia Starling | Askar Isabekov | 1

Hoopoe | Askar Isabekov | 1

European Turtle Dove | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Barred Warbler | Askar Isabekov | 1

Common Whitethroat | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Red-crested Pochard | Askar Isabekov | 1

Common Chiffchaff | Askar Isabekov | 1

Black-headed Wagtail | Askar Isabekov | 1

Caspian Tern | Askar Isabekov | 1

Pallas's Gull | Askar Isabekov | 1

Isabelline Wheatear | Askar Isabekov | 1

Northern Lapwing | Askar Isabekov | 1

Kentish Plover | Askar Isabekov | 1

Gadwall | Askar Isabekov | 1

Great White Pelican | Askar Isabekov | 1

Dalmatian Pelican | Askar Isabekov | 1

Grey Wagtail | Askar Isabekov | 1

Kentish Plover | Askar Isabekov | 1

Black Kite | Askar Isabekov | 1

Grey Wagtail | Askar Isabekov | 1

Little Ringed Plover | Askar Isabekov | 1

Red-crested Pochard | Askar Isabekov | 1

Common Cuckoo | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

Barn Swallow | Askar Isabekov | 1

Isabelline Wheatear | Askar Isabekov | 1

Black-eared Kite | Askar Isabekov | 1

European Nightjar | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

Masked Wagtail | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

Hume's Warbler | Askar Isabekov | 1

Tree Pipit | Askar Isabekov | 1

Common Treecreeper | Askar Isabekov | 1

Brown Dipper | Askar Isabekov | 1

Ring-necked Pheasant | Askar Isabekov | 1

European Bee-eater | Askar Isabekov | 1

Eurasian Roller | Askar Isabekov | 1

Eurasian Hobby | Askar Isabekov | 1

White-capped Bunting | Askar Isabekov | 1

Himalayan Golden Eagle | Askar Isabekov | 1

Rufous-tailed Rock Thrush | Askar Isabekov | 1

Eurasian Linnet | Askar Isabekov | 1

Tawny Pipit | Askar Isabekov | 1

European Nightjar | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

Indian Sparrow | Askar Isabekov | 1

Mongolian Finch | Askar Isabekov | 1

Crimson-winged Finch | Askar Isabekov | 1

Mistle Thrush | Askar Isabekov | 1

Black-throated Accentor | Askar Isabekov | 1

White-winged Grosbeak | Askar Isabekov | 1

Western Grasshopper Warbler | Askar Isabekov | 1

Boreal Owl | Askar Isabekov | 1

Brown Dipper | Askar Isabekov | 1

Hume's Warbler | Askar Isabekov | 1

Black-throated Thrush | Askar Isabekov | 1

Spotted Flycatcher | Askar Isabekov | 1

Whooper Swan | Askar Isabekov | 1

Eurasian Whimbrel | Askar Isabekov | 1

Lesser Sand Plover | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

Eurasian Roller | Askar Isabekov | 1

Spotted Redshank | Askar Isabekov | 1

Common Moorhen | Askar Isabekov | 1

European Bee-eater | Askar Isabekov | 1

Common Whitethroat | Askar Isabekov | 1

Rufous-tailed Rock Thrush | Askar Isabekov | 1

Isabelline Wheatear | Askar Isabekov | 1

Little Ringed Plover | Askar Isabekov | 1

Ruff | Askar Isabekov | 1

Caspian Plover | Askar Isabekov | 1

Greater Sand Plover | Askar Isabekov | 1

Calandra Lark | Askar Isabekov | 1

Pallas's Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

Spanish Sparrow | Askar Isabekov | 1

Pallas's Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

Hoopoe | Askar Isabekov | 1

Black-Bellied Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

Short-toed Snake-Eagle | Askar Isabekov | 1

Crested Lark | Askar Isabekov | 1

Citrine Wagtail | Askar Isabekov | 1

Ruddy Shelduck | Askar Isabekov | 1

Tawny Pipit | Askar Isabekov | 1

Long-legged Buzzard | Askar Isabekov | 1

White-Winged Woodpecker | Askar Isabekov | 1

Shikra | Askar Isabekov | 1

Common Kestrel | Askar Isabekov | 1

White-crowned Penduline Tit | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

European Bee-eater | Alexey Timoshenko | 1

Whinchat | Alexey Timoshenko | 1

Menetries Warbler | Andrey Kovalenko | 1

Black-headed Penduline Tit | Andrey Kovalenko | 1

Booted Eagle | Andrey Kovalenko | 1

Short-toed Snake-Eagle | Andrey Kovalenko | 1

Eastern Imperial Eagle | Gennadiy Dyakin | 1

Tree Sparrow | Gennadiy Dyakin | 1

Isabelline Wheatear | Gennadiy Dyakin | 1

Steppe Grey Shrike | Gennadiy Dyakin | 1

Little Owl | Gennadiy Dyakin | 1

Ferruginous Duck | Gennadiy Dyakin | 1

Grey Wagtail | Gennadiy Dyakin | 1

White Wagtail | Gennadiy Dyakin | 1

Little Ringed Plover | Gennadiy Dyakin | 1

Common Sandpiper | Gennadiy Dyakin | 1

Temminck's Stint | Gennadiy Dyakin | 1

Great Reed Warbler | Gennadiy Dyakin | 1

Ruddy Shelduck | Gennadiy Dyakin | 1

Great White Pelican | Gennadiy Dyakin | 1

Black-headed Gull | Gennadiy Dyakin | 1

Rock Bunting | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Linnet | Gennadiy Dyakin | 1

Tawny Pipit | Gennadiy Dyakin | 1

European Golden Oriole | Gennadiy Dyakin | 1

Stock Pigeon | Gennadiy Dyakin | 1

Mountain Long-legged Buzzard | Gennadiy Dyakin | 1

European Bee-eater | Gennadiy Dyakin | 1

Lesser Grey Shrike | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Roller | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Penduline Tit | Oleg Lyakhov | 1

Greenish Warbler | Oleg Lyakhov | 1

Ortolan Bunting | Andrey Vilyayev | 1

Relict Gull | Oleg Belyalov | 1

Eurasian Roller | Vassiliy Fedorenko | 1

Bimaculated Lark | Vassiliy Fedorenko | 1

Calandra Lark | Vassiliy Fedorenko | 1

European Nightjar | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-winged Stilt | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Oystercatcher | Vassiliy Fedorenko | 1

Kentish Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-tailed Godwit | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Curlew | Vassiliy Fedorenko | 1

North Mongolian Yellow Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Baraba Steppe Gull | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Kingfisher | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Kingfisher | Vassiliy Fedorenko | 1

Greater Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

House Sparrow | Vassiliy Fedorenko | 1

Ring-necked Pheasant | Vassiliy Fedorenko | 1

Pale Sand Martin | Vassiliy Fedorenko | 1

White-capped Bunting | Vassiliy Fedorenko | 1

Crimson-winged Finch | Vassiliy Fedorenko | 1

White-winged Grosbeak | Vassiliy Fedorenko | 1

Western Grasshopper Warbler | Vassiliy Fedorenko | 1

Egyptian Vulture | Vassiliy Fedorenko | 1

Long-legged Buzzard | Vassiliy Fedorenko | 1

Saker Falcon | Vassiliy Fedorenko | 1

Lesser Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Greater Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Caspian Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Pallid Scops Owl | Vassiliy Fedorenko | 1

Spotted Redshank | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-winged Stilt | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Swift | Vassiliy Fedorenko | 1

Crested Honey-Buzzard | Vassiliy Fedorenko | 1

White Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Short-toed Snake-Eagle | Vassiliy Fedorenko | 1

Baraba Steppe Gull | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Stone Curlew | Vassiliy Fedorenko | 1

White-crowned Penduline Tit | Vassiliy Fedorenko | 1

Red-necked Phalarope | Aisagali Kadirov | 1

Kentish Plover | Aisagali Kadirov | 1

Black-headed Wagtail | Aisagali Kadirov | 1

Black-headed Wagtail | Aisagali Kadirov | 1

Little Tern | Aisagali Kadirov | 1

Curlew Sandpiper | Aisagali Kadirov | 1

Black-eared Wheatear | Aisagali Kadirov | 1

Dunlin | Aisagali Kadirov | 1

Little Egret | Aisagali Kadirov | 1

Eurasian Nuthatch | Viktor Kolesnikov | 1

Eurasian Hobby | Viktor Kolesnikov | 1

Common Buzzard | Viktor Kolesnikov | 1

Great White Egret | Viktor Kolesnikov | 1

Common Nightingale | Viktor Kolesnikov | 1

Paddyfield Warbler | Viktor Kolesnikov | 1

Lesser Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 1

Northern Lapwing | Viktor Kolesnikov | 1

Spotted Flycatcher | Viktor Kolesnikov | 1

Common Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 1

White-Backed Woodpecker | Viktor Kolesnikov | 1

Common Chiffchaff | Viktor Kolesnikov | 1

Common Tern | Viktor Kolesnikov | 1

Hooded Crow | Viktor Kolesnikov | 1

Common Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 1

Smew | Ivan Zuban | 1

Pallas's Gull | Ivan Zuban | 1

Grey Heron | Ivan Zuban | 1

Whooper Swan | Ivan Zuban | 1

Long-tailed Shrike | Sanzhar Abdikhalyk | 1

Grey-headed Wagtail | Sanzhar Abdikhalyk | 1

Yellow Wagtail | Sanzhar Abdikhalyk | 1

Yellow Wagtail | Sanzhar Abdikhalyk | 1

Common Kingfisher | Madina Dyussebayeva | 1

Eurasian Wryneck | Natali Kim | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Natali Kim | 1

Tree Pipit | Natali Kim | 1

Fieldfare | Natali Kim | 1

Great Cormorant | Aleksandr Feldman | 1

Eastern Imperial Eagle | Aleksandr Feldman | 1

Grey Heron | Aleksandr Feldman | 1

Black-headed Gull | Aleksandr Feldman | 1

Rook | Aleksandr Feldman | 1

Pied Avocet | Aleksandr Feldman | 1

Northern Lapwing | Aleksandr Feldman | 1

Common Pochard | Aleksandr Feldman | 1

Common Teal | Aleksandr Feldman | 1

Northern Shoveler | Aleksandr Feldman | 1

Black-headed Gull | Aleksandr Feldman | 1

Oriental Turtle Dove | Aleksandr Feldman | 1

Little Ringed Plover | Aleksandr Feldman | 1

Spotted Flycatcher | Aleksandr Feldman | 1

Eurasian Whimbrel | Yevgeny Belousov | 1

White Wagtail | Yevgeny Belousov | 1

Paddyfield Warbler | Yevgeny Belousov | 1

Eurasian Wryneck | Yevgeny Belousov | 1

Lesser Whitethroat | Yevgeny Belousov | 1

European Bee-eater | Yevgeny Belousov | 1

Great Reed Warbler | Yevgeny Belousov | 1

Northern Wheatear | Yevgeny Belousov | 1

Hoopoe | Yevgeny Belousov | 1

Gull-billed Tern | Yevgeny Belousov | 1

Common Rosefinch | Yevgeny Belousov | 1

Central Asia Starling | Yevgeny Belousov | 1

Lesser Grey Shrike | Yevgeny Belousov | 1

Common Nightingale | Yevgeny Belousov | 1

Common Rosefinch | Yevgeny Belousov | 1

Common Whitethroat | Yevgeny Belousov | 1

Great Bustard | Malik Nukusbekov | 1

Spotted Flycatcher | Aibar Magazov | 1

Greenish Warbler | Aibar Magazov | 1

Greenish Warbler | Aibar Magazov | 1

Common Chaffinch | Aibar Magazov | 1

Booted Warbler | Aibar Magazov | 1

Black-winged Pratincole | Aibar Magazov | 1

Grey-headed Wagtail | Aibar Magazov | 1

Marsh Sandpiper | Serg Silan | 1

Short-eared Owl | Serg Silan | 1

Common Chiffchaff | Serg Silan | 1

Meadow Bunting | Serg Silan | 1

Pied Wheatear | Serg Silan | 1

White Wagtail | Serg Silan | 1

Common Rosefinch | Serg Silan | 1

Common Nightingale | Serg Silan | 1

Temminck's Stint | Serg Silan | 1

Northern Lapwing | Serg Silan | 1

Common Kingfisher | Serg Silan | 1

White-winged Tern | Serg Silan | 1

Temminck's Stint | Serg Silan | 1

Temminck's Stint | Serg Silan | 1

Blyth's Reed Warbler | Serg Silan | 1

Blyth's Reed Warbler | Serg Silan | 1

Spotted Flycatcher | Serg Silan | 1

Long-tailed Shrike | Ruslan Timerbayev | 1

Common Kingfisher | Ruslan Timerbayev | 1

Red-headed Bunting | Ruslan Timerbayev | 1

Grey Partridge | Ruslan Timerbayev | 1

Eurasian Wryneck | Valentin Zenkov | 1

Common Kingfisher | Valentin Zenkov | 1

Azure Tit | Valentin Zenkov | 1

Tree Pipit | Valentin Zenkov | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Valentin Zenkov | 1

North Mongolian Yellow Wagtail | Valentin Zenkov | 1

Sand Martin | Valentin Zenkov | 1

Great White Egret | Valentin Zenkov | 1

Dalmatian Pelican | Valentin Zenkov | 1

Lesser Kestrel | Valentin Zenkov | 1

Common Stonechat | Valentin Zenkov | 1

Red-crested Pochard | Valentin Zenkov | 1

Little Ringed Plover | Valentin Zenkov | 1

Common Rosefinch | Valentin Zenkov | 1

Common Cuckoo | Valentin Zenkov | 1

Great Tit | Valentin Zenkov | 1

Common Mynah | Valentin Zenkov | 1

Pied Wheatear | Valentin Zenkov | 1

Red-backed Shrike | Valentin Zenkov | 1

Common Stonechat | Valentin Zenkov | 1

Booted Warbler | Valentin Zenkov | 1

Yellow Wagtail | Valentin Zenkov | 1

Common Stonechat | Valentin Zenkov | 1

Common Whitethroat | Valentin Zenkov | 1

Merlin | Aleksandr Putilin | 1

Caspian Gull | Aleksandr Putilin | 1

Black-winged Pratincole | Aleksandr Putilin | 1

Pallid Harrier | Aleksandr Putilin | 1

Greater Flamingo | Aleksandr Putilin | 1

Red-headed Bunting | Vyacheslav Firsov | 1

White-crowned Penduline Tit | Saltore Saparbaev | 1

Sandwich Tern | Galina Kondratenko | 1

Himalayan Vulture | Vladimir Vorobyov | 1

Pine Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Rock Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Yellowhammer | Vladimir Vorobyov | 1

Long-eared Owl | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Wryneck | Vladimir Vorobyov | 1

Isabelline Wheatear | Vladimir Vorobyov | 1

Ruddy Shelduck | Vladimir Vorobyov | 1

Yellow Wagtail | Vladimir Vorobyov | 1

Common Stonechat | Vladimir Vorobyov | 1

Common Sandpiper | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Wigeon | Vladimir Vorobyov | 1

Citrine Wagtail | Vladimir Vorobyov | 1

Common Stonechat | Vladimir Vorobyov | 1

Whinchat | Vladimir Vorobyov | 1

Long-tailed Rosefinch | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Wryneck | Vladimir Vorobyov | 1

Bluethroat | Vladimir Vorobyov | 1

Ortolan Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Altai Skylark | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Linnet | Vladimir Vorobyov | 1

Hodgson's Rosefinch | Vladimir Vorobyov | 1

Ortolan Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Eurasian Wryneck | Vladimir Vorobyov | 1

Turkestan Shrike | Dvorianov Vladimir | 1

Corn Bunting | Dvorianov Vladimir | 1

Red-headed Bunting | Dvorianov Vladimir | 1

European Bee-eater | Dvorianov Vladimir | 1

Common Cuckoo | Dvorianov Vladimir | 1

Red-headed Bunting | Dvorianov Vladimir | 1

Central Asia Starling | Dvorianov Vladimir | 1

Common Moorhen | Dvorianov Vladimir | 1

Common Stonechat | Dvorianov Vladimir | 1

Long-tailed Shrike | Dvorianov Vladimir | 1

Red-headed Bunting | Dvorianov Vladimir | 1

Grey Partridge | Alexandr Katuncev | 1

Whiskered Tern | Alexandr Katuncev | 1

White-tailed Lapwing | Alexandr Katuncev | 1

Gull-billed Tern | Alexandr Katuncev | 1

Western Marsh-Harrier | Alexandr Katuncev | 1

Bohemian Waxwing | Altynbek Janyspayev | 1

Red-breasted Goose | Andrey Krasnikov | 1

Brown Dipper | Olga Dalnova | 1

Short-eared Owl | Alexey Maznitsin | 1

Spanish Sparrow | Askar Isabekov | 1

Common Rosefinch | Askar Isabekov | 1

White-Winged Woodpecker | Askar Isabekov | 1

Bluethroat | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Black-headed Wagtail | Askar Isabekov | 1

Garganey | Askar Isabekov | 1

Northern Pintail | Askar Isabekov | 1

Collared Pratincole | Askar Isabekov | 1

Common Rosefinch | Askar Isabekov | 1

Grey Wagtail | Askar Isabekov | 1

Indian Sparrow | Askar Isabekov | 1

Eurasian Hobby | Askar Isabekov | 1

Mongolian Finch | Askar Isabekov | 1

Crimson-winged Finch | Askar Isabekov | 1

White-winged Grosbeak | Askar Isabekov | 1

Terek Sandpiper | Askar Isabekov | 1

Lesser Sand Plover | Askar Isabekov | 1

Black-Bellied Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

European Bee-eater | Alexey Timoshenko | 1

Grey-headed Goldfinch | Andrey Kovalenko | 1

Yellow Wagtail | Gennadiy Dyakin | 1

Green Sandpiper | Gennadiy Dyakin | 1

Common Oystercatcher | Gennadiy Dyakin | 1

Boreal Owl | Gennadiy Dyakin | 1

Grey-necked Bunting | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Hobby | Vassiliy Fedorenko | 1

White-capped Bunting | Vassiliy Fedorenko | 1

Greater Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Caspian Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Ruddy Turnstone | Aisagali Kadirov | 1

Little Egret | Aisagali Kadirov | 1

Long-tailed Rosefinch | Viktor Kolesnikov | 1

Eurasian Penduline Tit | Viktor Kolesnikov | 1

Oriental Turtle Dove | Viktor Kolesnikov | 1

Common Stonechat | Viktor Kolesnikov | 1

Red-backed Shrike | Viktor Kolesnikov | 1

Common Whitethroat | Viktor Kolesnikov | 1

Eastern Imperial Eagle | Aleksandr Feldman | 1

Yellow Wagtail | Aleksandr Feldman | 1

Common Stonechat | Aleksandr Feldman | 1

Bluethroat | Yevgeny Belousov | 1

Blyth's Reed Warbler | Yevgeny Belousov | 1

Common Rosefinch | Yevgeny Belousov | 1

Willow Warbler | Aibar Magazov | 1

Barred Warbler | Aibar Magazov | 1

Yellowhammer | Serg Silan | 1

Thrush Nightingale | Serg Silan | 1

Wood Pigeon | Ruslan Timerbayev | 1

Lesser Grey Shrike | Ruslan Timerbayev | 1

Grey-necked Bunting | Ruslan Timerbayev | 1

Siberian Common Starling | Valentin Zenkov | 1

Eurasian Hobby | Valentin Zenkov | 1

Great Spotted Woodpecker | Valentin Zenkov | 1

Tree Pipit | Valentin Zenkov | 1

Isabelline Wheatear | Valentin Zenkov | 1

Kentish Plover | Valentin Zenkov | 1

Eurasian Hobby | Valentin Zenkov | 1

Isabelline Wheatear | Valentin Zenkov | 1

Long-eared Owl | Valentin Zenkov | 1

Lesser Black-backed Gull | Galina Kondratenko | 1

Ortolan Bunting | Vladimir Vorobyov | 1

Yellow Wagtail | Alexey Maznitsin | 1

Short-eared Owl | Alexey Maznitsin | 1

Eurasian Wryneck | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Gull-billed Tern | Askar Isabekov | 1

Masked Wagtail | Askar Isabekov | 1

White-capped Bunting | Askar Isabekov | 1

European Nightjar | Askar Isabekov | 1

Mongolian Finch | Askar Isabekov | 1

Pallas's Sandgrouse | Askar Isabekov | 1

Short-toed Snake-Eagle | Askar Isabekov | 1

Ruddy Shelduck | Askar Isabekov | 1

White-crowned Penduline Tit | Askar Isabekov | 1

Common Quail | Andrey Kovalenko | 1

Saxaul Sparrow | Gennadiy Dyakin | 1

Boreal Owl | Gennadiy Dyakin | 1

Lesser Sand Plover | Vassiliy Fedorenko | 1

Pallas's Sandgrouse | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Stonechat | Viktor Kolesnikov | 1

Eurasian Wryneck | Yevgeny Belousov | 1

Western Grasshopper Warbler | Yevgeny Belousov | 1

Barred Warbler | Aibar Magazov | 1

Black-winged Pratincole | Aibar Magazov | 1

Common Kingfisher | Ruslan Timerbayev | 1

Dalmatian Pelican | Valentin Zenkov | 1

Common Cuckoo | Valentin Zenkov | 1

Booted Warbler | Valentin Zenkov | 1

Black-Billed Magpie | Valentin Zenkov | 1

Lesser Black-backed Gull | Galina Kondratenko | 1

White-headed Duck | Alexandr Katuncev | 1

Red-breasted Goose | Andrey Krasnikov | 1

North Mongolian Yellow Wagtail | Askar Isabekov | 1

Pallas's Gull | Askar Isabekov | 1

Blue Whistling Thrush | Askar Isabekov | 1

Indian Sparrow | Askar Isabekov | 1

White-capped Bunting | Askar Isabekov | 1

Black-throated Accentor | Askar Isabekov | 1

Booted Warbler | Viktor Kolesnikov | 1

Black-winged Stilt | Yevgeny Belousov | 1

Eurasian Wryneck | Yevgeny Belousov | 1

Common Whitethroat | Yevgeny Belousov | 1

Eurasian Linnet | Yevgeny Belousov | 1

Garganey | Aibar Magazov | 1

Isabelline Wheatear | Aibar Magazov | 1

Citrine Wagtail | Serg Silan | 1

Common Kingfisher | Valentin Zenkov | 1

Greylag Goose | Askar Isabekov | 1

Greater Sand Plover | Askar Isabekov | 1

Grey Wagtail | Yevgeny Belousov | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Valentin Zenkov | 1

Gull-billed Tern | Askar Isabekov | 1

Common Treecreeper | Askar Isabekov | 1

Mongolian Finch | Askar Isabekov | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Valentin Zenkov | 1

Barn Swallow | Valentin Zenkov | 1

Fieldfare | Valentin Zenkov | 1

Black-legged Kittiwake | Galina Kondratenko | 1

Eurasian Wryneck | Andrey Krasnikov | 1

White-Winged Woodpecker | Askar Isabekov | 1

Eurasian Whimbrel | Askar Isabekov | 1

Pallas's Gull | Galina Kondratenko | 1

Caspian Tern | Askar Isabekov | 1

Pale Sand Martin | Askar Isabekov | 1

Pale Sand Martin | Gennadiy Dyakin | 1

Pale Sand Martin | Gennadiy Dyakin | 1

Caspian Tern | Galina Kondratenko | 1

Black-legged Kittiwake | Galina Kondratenko | 1

rare birds records


Desert Lark (Ammomanes deserti)

© Mark Pestov
2018-05-01
Mangistau province, Karakiyanskiy District, Kaplankyr Chink

First record on the territory of Kazakhstan.


Whiskered Tern (Chlidonias hybrida)

© Qanatbek Kenzhegulov
2022-12-10

The first winter record of Whiskered Tern in Kazakhstan.


Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)

© Qanatbek Kenzhegulov
2022-12-10

The first winter record of the Marsh Sandpiper in Kazakhstan.


Solitary Snipe (Gallinago solitaria)

© Qanatbek Kenzhegulov
2022-11-27

A rare wintering species in the western part of Kazakhstan. In the Mangistau region, it has been recorded three times before. At the Tushchibek spring A.P. Moiseev caught a female on February 6, 1967 (Karpov, Kovshar, 2011), one bird was encountered on a stream near the Khangababa mosque on November 13, 2007 (Belyalov, 2008), at the non-freezing stream in the Tamshaly tract - one bird on February 2, 2014 (Belyalov, 2014).

unidentified birds


2023-01-07

Андрей Коваленко: Что-то между халеем и барабинской...

2022-12-25

Андрей Коваленко: Канюкоид... Таких восточного канюка от мохноногого курганника фиг отличишь не вживую...

more unidentified birds...