searchBest photos of the month, April 2013.

Greater Ringed Plover | Oleg Lyakhov | 3

Eurasian Bittern | Viktor Kolesnikov | 3

Mew Gull | Oleg Lyakhov | 3

Common Oystercatcher | Oleg Lyakhov | 2

Continental Cormorant | Oleg Belyalov | 2

Red-crested Pochard | Vassiliy Fedorenko | 2

Kentish Plover | Vassiliy Fedorenko | 2

Corn Bunting | Vassiliy Fedorenko | 2

Common Kestrel | Vassiliy Fedorenko | 2

Steppe Grey Shrike | Vassiliy Fedorenko | 2

Green Sandpiper | Vassiliy Fedorenko | 2

Black-headed Gull | Vassiliy Fedorenko | 2

Montagu's Harrier | Viktor Kolesnikov | 2

Azure Tit | Viktor Kolesnikov | 2

Pied Wheatear | Antonina Fokina | 2

Wood Pigeon | Aibek Adilmagambetov | 2

Bluethroat | Yevgeny Belousov | 2

Kentish Plover | Vassiliy Fedorenko | 2

Green Sandpiper | Vassiliy Fedorenko | 2

Black-headed Gull | Vassiliy Fedorenko | 2

Eurasian Roller | Vassiliy Fedorenko | 2

Azure Tit | Viktor Kolesnikov | 2

Bluethroat | Ivan Zuban | 2

Steppe Grey Shrike | Fedor Sarayev | 2

Northern Wheatear | Yevgeny Belousov | 2

Black-headed Gull | Vassiliy Fedorenko | 2

Eurasian Nuthatch | Viktor Kolesnikov | 2

Azure Tit | Viktor Kolesnikov | 2

Kentish Plover | Antonina Fokina | 2

Isabelline Wheatear | Gennadiy Dyakin | 2

Common Redshank | Oleg Lyakhov | 2

Pied Wheatear | Askar Isabekov | 1

Common Sparrowhawk | Askar Isabekov | 1

Wood Pigeon | Askar Isabekov | 1

Isabelline Wheatear | Askar Isabekov | 1

Common Mynah | Askar Isabekov | 1

Wood Pigeon | Askar Isabekov | 1

Lesser Whitethroat | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Western Long-tailed Shrike | Askar Isabekov | 1

Turkestan Shrike | Askar Isabekov | 1

Siberian White Wagtail | Alexey Timoshenko | 1

Bohemian Waxwing | Alexey Timoshenko | 1

Northern Bullfinch | Alexey Timoshenko | 1

Garganey | Alexey Timoshenko | 1

Northern Pintail | Alexey Timoshenko | 1

Short-eared Owl | Alexey Timoshenko | 1

Demoiselle Crane | Alexey Timoshenko | 1

Common Mynah | Gennadiy Dyakin | 1

Green Sandpiper | Gennadiy Dyakin | 1

Great Crested Grebe | Gennadiy Dyakin | 1

Pied Wheatear | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Curlew | Gennadiy Dyakin | 1

Central Asia Starling | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Wigeon | Gennadiy Dyakin | 1

Collared Pratincole | Gennadiy Dyakin | 1

Common Pheasant | Gennadiy Dyakin | 1

Black-throated Thrush | Gennadiy Dyakin | 1

Laughing Dove | Gennadiy Dyakin | 1

Wood Pigeon | Gennadiy Dyakin | 1

Common Mynah | Gennadiy Dyakin | 1

Whooper Swan | Gennadiy Dyakin | 1

Black-Necked Grebe | Gennadiy Dyakin | 1

Western Marsh-Harrier | Gennadiy Dyakin | 1

Common Shelduck | Gennadiy Dyakin | 1

Sand Martin | Gennadiy Dyakin | 1

Turkestan Shrike | Gennadiy Dyakin | 1

Lesser Whitethroat | Gennadiy Dyakin | 1

Grey Heron | Oleg Lyakhov | 1

Black-headed Gull | Oleg Lyakhov | 1

Northern Lapwing | Oleg Lyakhov | 1

Sky Lark | Oleg Lyakhov | 1

Tree Sparrow | Oleg Lyakhov | 1

Baraba Steppe Gull | Oleg Lyakhov | 1

Eastern Imperial Eagle | Oleg Lyakhov | 1

Black-headed Gull | Oleg Lyakhov | 1

Siberian Common Starling | Vladimir Shefer | 1

Siberian Common Starling | Vladimir Shefer | 1

Eurasian Jackdaw | Vladimir Shefer | 1

Mountain Long-legged Buzzard | Oleg Belyalov | 1

Common Raven | Oleg Belyalov | 1

Black-Necked Grebe | Oleg Belyalov | 1

Black-headed Gull | Oleg Belyalov | 1

Isabelline Shrike | Oleg Belyalov | 1

Turkestan Shrike | Oleg Belyalov | 1

Turkestan Shrike | Oleg Belyalov | 1

Yellow-backed Wagtail | Victoria Kovshar | 1

Red-throated Pipit | Victoria Kovshar | 1

Hen Harrier | Vassiliy Fedorenko | 1

Blue-capped Redstart | Vassiliy Fedorenko | 1

Brambling | Vassiliy Fedorenko | 1

Ferruginous Duck | Vassiliy Fedorenko | 1

White-headed Duck | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Coot | Vassiliy Fedorenko | 1

Little Stint | Vassiliy Fedorenko | 1

Turkestan Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Isabelline Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Lesser Whitethroat | Vassiliy Fedorenko | 1

Bluethroat | Vassiliy Fedorenko | 1

Turkestan Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Daurian Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-Bellied Sandgrouse | Vassiliy Fedorenko | 1

Coal Tit | Vassiliy Fedorenko | 1

Booted Eagle | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Jackdaw | Vassiliy Fedorenko | 1

Pied Avocet | Vassiliy Fedorenko | 1

Turkestan Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Citrine Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Curlew | Vassiliy Fedorenko | 1

Garganey | Vassiliy Fedorenko | 1

Turkestan Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Golden Eagle | Vassiliy Fedorenko | 1

Rufous-tailed Rock Thrush | Vassiliy Fedorenko | 1

Yellow Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Pied Wheatear | Vassiliy Fedorenko | 1

Tawny Pipit | Vassiliy Fedorenko | 1

Greater Short-toed Lark | Vassiliy Fedorenko | 1

Montagu's Harrier | Vassiliy Fedorenko | 1

Ruddy Shelduck | Vassiliy Fedorenko | 1

Wood Pigeon | Vassiliy Fedorenko | 1

Daurian Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Lesser Kestrel | Vassiliy Fedorenko | 1

Gull-billed Tern | Vassiliy Fedorenko | 1

Little Tern | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Tern | Vassiliy Fedorenko | 1

Grey Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Oystercatcher | Vassiliy Fedorenko | 1

Northern Shoveler | Vassiliy Fedorenko | 1

Garganey | Vassiliy Fedorenko | 1

Continental Cormorant | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Roller | Vassiliy Fedorenko | 1

Isabelline Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Wryneck | Vassiliy Fedorenko | 1

Wood Pigeon | Vassiliy Fedorenko | 1

Grey-headed Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Yellow Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Barn Swallow | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Roller | Vassiliy Fedorenko | 1

Turkestan Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-Bellied Sandgrouse | Vassiliy Fedorenko | 1

Eurasian Curlew | Albert Salemgareyev | 1

Common Kingfisher | Albert Salemgareyev | 1

Pallas's Gull | Albert Salemgareyev | 1

Caspian Plover | Albert Salemgareyev | 1

Eurasian Whimbrel | Aisagali Kadirov | 1

Black-headed Gull | Aisagali Kadirov | 1

Northern Shoveler | Aisagali Kadirov | 1

Ruff | Aisagali Kadirov | 1

Kentish Plover | Aisagali Kadirov | 1

Northern Citrine Wagtail | Aisagali Kadirov | 1

Calandra Lark | Aisagali Kadirov | 1

Green Sandpiper | Aisagali Kadirov | 1

Pied Wheatear | Aisagali Kadirov | 1

Tree Pipit | Aisagali Kadirov | 1

Little Ringed Plover | Aisagali Kadirov | 1

Green Sandpiper | Aisagali Kadirov | 1

Eurasian Redstart | Aisagali Kadirov | 1

Common Whitethroat | Aisagali Kadirov | 1

Bar-tailed Godwit | Aisagali Kadirov | 1

Common Redshank | Aisagali Kadirov | 1

Eurasian Nuthatch | Viktor Kolesnikov | 1

Common Starling | Viktor Kolesnikov | 1

Fieldfare | Viktor Kolesnikov | 1

European Greenfinch | Viktor Kolesnikov | 1

Grey-Headed Woodpecker | Viktor Kolesnikov | 1

Rock Bunting | Viktor Kolesnikov | 1

Black-headed Gull | Viktor Kolesnikov | 1

Common Chiffchaff | Viktor Kolesnikov | 1

Fieldfare | Viktor Kolesnikov | 1

Grey Heron | Ivan Zuban | 1

Ural Owl | Ivan Zuban | 1

Common Sparrowhawk | Ivan Zuban | 1

Demoiselle Crane | Ivan Zuban | 1

Short-eared Owl | Ivan Zuban | 1

Whooper Swan | Ivan Zuban | 1

Caspian Gull | Ivan Zuban | 1

Northern Shoveler | Ivan Zuban | 1

Little Stint | Antonina Fokina | 1

Kentish Plover | Antonina Fokina | 1

Turkestan Shrike | Antonina Fokina | 1

Blue-capped Redstart | Antonina Fokina | 1

Meadow Bunting | Antonina Fokina | 1

Green Sandpiper | Antonina Fokina | 1

Common Chiffchaff | Antonina Fokina | 1

Barn Swallow | Antonina Fokina | 1

Dalmatian Pelican | Antonina Fokina | 1

Sand Martin | Antonina Fokina | 1

Grey Wagtail | Antonina Fokina | 1

Northern Wheatear | Antonina Fokina | 1

Hoopoe | Antonina Fokina | 1

Common Oystercatcher | Antonina Fokina | 1

White-bellied Dipper | Aibek Adilmagambetov | 1

Blue Whistling Thrush | Aibek Adilmagambetov | 1

Goldcrest | Aibek Adilmagambetov | 1

Sulphur-bellied Warbler | Aibek Adilmagambetov | 1

Continental Cormorant | Natali Kim | 1

Grey Wagtail | Natali Kim | 1

Azure Tit | Natali Kim | 1

Tree Pipit | Natali Kim | 1

Ruddy Shelduck | Fedor Sarayev | 1

Crested Lark | Fedor Sarayev | 1

Lesser Whitethroat | Fedor Sarayev | 1

Little Egret | Fedor Sarayev | 1

Mute Swan | Fedor Sarayev | 1

Northern Wheatear | Fedor Sarayev | 1

Crested Lark | Fedor Sarayev | 1

Rook | Yevgeny Belousov | 1

Lesser Whitethroat | Yevgeny Belousov | 1

Tree Pipit | Yevgeny Belousov | 1

Isabelline Wheatear | Yevgeny Belousov | 1

Common Sandpiper | Yevgeny Belousov | 1

Green Sandpiper | Yevgeny Belousov | 1

Gull-billed Tern | Yevgeny Belousov | 1

Common Sandpiper | Yevgeny Belousov | 1

Altai Black Redstart | Alexandr Balykin | 1

Grey Wagtail | Alexandr Balykin | 1

Turkestan Shrike | Alexandr Balykin | 1

Common Stonechat | Alexandr Balykin | 1

Eurasian Roller | Alexandr Balykin | 1

Brambling | Serg Silan | 1

Great Cormorant | Serg Silan | 1

Common Sparrowhawk | Serg Silan | 1

White-Backed Woodpecker | Serg Silan | 1

Brambling | Serg Silan | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Siberian Common Starling | Alexey Timoshenko | 1

Isabelline Wheatear | Gennadiy Dyakin | 1

Common Stonechat | Gennadiy Dyakin | 1

Great Cormorant | Gennadiy Dyakin | 1

Dalmatian Pelican | Gennadiy Dyakin | 1

Northern Reed Bunting | Oleg Lyakhov | 1

Caspian Gull | Oleg Lyakhov | 1

Caspian Tern | Oleg Lyakhov | 1

Common Kestrel | Oleg Lyakhov | 1

Mew Gull | Oleg Lyakhov | 1

Great Cormorant | Vladimir Shefer | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Vladimir Shefer | 1

Mountain Long-legged Buzzard | Oleg Belyalov | 1

Continental Cormorant | Oleg Belyalov | 1

Northern Pintail | Vassiliy Fedorenko | 1

Lesser Whitethroat | Vassiliy Fedorenko | 1

Bluethroat | Vassiliy Fedorenko | 1

Himalayan Golden Eagle | Vassiliy Fedorenko | 1

Griffon Vulture | Vassiliy Fedorenko | 1

Calandra Lark | Vassiliy Fedorenko | 1

Daurian Shrike | Vassiliy Fedorenko | 1

Common Tern | Vassiliy Fedorenko | 1

Northern Shoveler | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-Necked Grebe | Vassiliy Fedorenko | 1

Continental Cormorant | Vassiliy Fedorenko | 1

Great Crested Grebe | Viktor Kolesnikov | 1

Great White Egret | Ivan Zuban | 1

Garganey | Antonina Fokina | 1

Kentish Plover | Antonina Fokina | 1

Griffon Vulture | Antonina Fokina | 1

Northern Wheatear | Antonina Fokina | 1

Pallid Harrier | Antonina Fokina | 1

Eurasian Blackbird | Antonina Fokina | 1

Wood Pigeon | Aibek Adilmagambetov | 1

Little Egret | Fedor Sarayev | 1

Whinchat | Fedor Sarayev | 1

Northern Wheatear | Fedor Sarayev | 1

Turkestan Shrike | Yevgeny Belousov | 1

Common Tern | Yevgeny Belousov | 1

Common Sandpiper | Yevgeny Belousov | 1

Wood Pigeon | Andrei Chagai | 1

Meadow Bunting | Serg Silan | 1

Eurasian Siskin | Serg Silan | 1

Grey-headed Goldfinch | Serg Silan | 1

Common Stonechat | Askar Isabekov | 1

Garganey | Gennadiy Dyakin | 1

Eurasian Blackbird | Gennadiy Dyakin | 1

Greater Spotted Eagle | Gennadiy Dyakin | 1

Baraba Steppe Gull | Oleg Lyakhov | 1

Ruddy Shelduck | Oleg Lyakhov | 1

Northern Wheatear | Oleg Lyakhov | 1

Common Kestrel | Oleg Lyakhov | 1

Bohemian Waxwing | Vladimir Shefer | 1

Siberian Common Starling | Vladimir Shefer | 1

Black-headed Gull | Oleg Belyalov | 1

Lesser Whitethroat | Vassiliy Fedorenko | 1

Griffon Vulture | Vassiliy Fedorenko | 1

Grey Heron | Vassiliy Fedorenko | 1

Black-crowned Night Heron | Aisagali Kadirov | 1

Black-throated Thrush | Viktor Kolesnikov | 1

Grey-Headed Woodpecker | Viktor Kolesnikov | 1

Eurasian Wryneck | Antonina Fokina | 1

White-bellied Dipper | Aibek Adilmagambetov | 1

Grey Wagtail | Aibek Adilmagambetov | 1

Wood Pigeon | Aibek Adilmagambetov | 1

Desert Wheatear | Fedor Sarayev | 1

Western Marsh-Harrier | Fedor Sarayev | 1

Eurasian Siskin | Yevgeny Belousov | 1

Rook | Yevgeny Belousov | 1

Isabelline Wheatear | Yevgeny Belousov | 1

Montagu's Harrier | Yevgeny Belousov | 1

Common Sandpiper | Yevgeny Belousov | 1

Garganey | Alexandr Balykin | 1

Turkestan Shrike | Gennadiy Dyakin | 1

Mute Swan | Oleg Lyakhov | 1

Continental Cormorant | Oleg Lyakhov | 1

Caspian Tern | Oleg Lyakhov | 1

Northern Black Grouse | Oleg Lyakhov | 1

Little Bustard | Oleg Lyakhov | 1

Lesser Spotted Woodpecker | Vladimir Shefer | 1

Siberian White Wagtail | Vladimir Shefer | 1

North Mongolian Yellow Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Tree Pipit | Viktor Kolesnikov | 1

Red-footed Falcon | Fedor Sarayev | 1

Water Pipit | Yevgeny Belousov | 1

White-tailed Sea-Eagle | Oleg Lyakhov | 1

Green Sandpiper | Oleg Lyakhov | 1

Yellow Wagtail | Vassiliy Fedorenko | 1

Pallid Harrier | Viktor Kolesnikov | 1

Collared Pratincole | Gennadiy Dyakin | 1

Mew Gull | Oleg Lyakhov | 1

Common Chiffchaff | Vladimir Shefer | 1

Bohemian Waxwing | Oleg Lyakhov | 1

Common Sandpiper | Gennadiy Dyakin | 1

Baraba Steppe Gull | Oleg Lyakhov | 1

rare birds records


Desert Lark (Ammomanes deserti)

© Mark Pestov
2018-05-01
Mangistau province, Karakiyanskiy District, Kaplankyr Chink

First record on the territory of Kazakhstan.


Whiskered Tern (Chlidonias hybrida)

© Qanatbek Kenzhegulov
2022-12-10

The first winter record of Whiskered Tern in Kazakhstan.


Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)

© Qanatbek Kenzhegulov
2022-12-10

The first winter record of the Marsh Sandpiper in Kazakhstan.


Solitary Snipe (Gallinago solitaria)

© Qanatbek Kenzhegulov
2022-11-27

A rare wintering species in the western part of Kazakhstan. In the Mangistau region, it has been recorded three times before. At the Tushchibek spring A.P. Moiseev caught a female on February 6, 1967 (Karpov, Kovshar, 2011), one bird was encountered on a stream near the Khangababa mosque on November 13, 2007 (Belyalov, 2008), at the non-freezing stream in the Tamshaly tract - one bird on February 2, 2014 (Belyalov, 2014).

unidentified birds


2023-01-07

Андрей Коваленко: Что-то между халеем и барабинской...

2022-12-25

Андрей Коваленко: Канюкоид... Таких восточного канюка от мохноногого курганника фиг отличишь не вживую...

more unidentified birds...